banner3.jpg
  FR  |  NL  

  Home

  Meer Informatie

  Organisatoren

  F.A.Q.

  Inschrijving

  Foto's

  Partners

  Kontakt

DISCLAIMER...

De bepalingen van het hiernavolgend wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website.

De vereniging die de website beheert

Dit website is opgericht en beheerd door de Lions Club Bruxelles Ilot Sacré, met gemeenschappelijke zetel te 1000 Brussel, beenhouwersstraat, 20. Wij zijn een feitelijke vereniging die de wedstrijd voor vogelverschrikkers op de Grote Markt van Brussel organiseert. Onze Algemene Secretaris is te bereiken per telefoon 02.770.25.59. Er kan ook liever contact worden opgenomen per e-mai via de kontaktformuleer

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over al de activiteiten rond de wedstrijd voor vogelverschrikkers die op de Grote Markt van Brussel wordt georganiseerd

Alhoewel de vereniging zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert we niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

De vereniging en/of zijn leden kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

De informatie die op deze site wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor een betere kennis van de vereniging. De bedoeling is alleen maar praktische en administratieve informatie te geven wat de wedstrijd voor vogelverschrikkers en zijn eventuele partners betreft.

Niets in deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de vereniging of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radioTV-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site

Voor zover de vereniging naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van zijn website of een deelnemer aan de wedstrijd ,persoonsgegevens verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.

Wij hebben geen ander gebruik van de persoonsgegevens dan degene die vereist of nuttig zijn voor de algemene of bijzondere mededelingen betreffende de wedstrijd.
© Copyright LCBIS - Disclaimer